R e n e w a b l e s
Facebook | Email | Είσοδος Μελών | Sitemap
 

Γενικά για τα Φωτοβολταϊκά
   
Τι είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα
Πλεονεκτήματα
Διεθνής αγορά φωτοβολταϊκών
Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα
Κίνητρα Αναπτυξιακού Νόμου
Αμοιβές παραγόμενης κιλοβατώρας από Φωτοβολταϊκά (Feed In Tariffs)
   
Τα "κομμάτια του πάζλ" μιας επένδυσης σε Φ/Β
   

Η επιλογή της γης

Η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού

Μελέτες & διαδικασίες αδειοδότησης

Κατασκευή - υποστήριξη

Χρηματοδότηση

Ασφάλιση

   
 
Downloads
   
  Νόμοι
 
>> Νόμος 4254/2014
 

"New Deal", άρση αναστολής αδειοδότησης, ΦΕΚ 85Α/7/4/2014

   
>> Νόμος 4223/2013
  Αναστολή αδειοδότησης (Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων και άλλες διατάξεις), ΦΕΚ 287Α/31/12/2013
   
>> Νόμος 4203/2013
  Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΠΕ και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 235Α/1/11/2013
   
>> Νόμος 4152/2013
  Ρυθμίσεις Θεμάτων ΑΠΕ - Έκτακτη εισφορά - Αναστολή αδειοδότησης, ΦΕΚ 107Α/9/5/2013
   
>> Νόμος 4093/2012
  Έκτακτη εισφορά για ΑΠΕ - Κατάργηση 18μηνου, ΦΕΚ 222Α/12/11/2012
   
>> Νόμος 4062/2012
  "Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ - Τροπολογίες ΑΠΕ", ΦΕΚ 70Α/30-3-2012
   
>> Νόμος 4001/2011
  Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.
   
>> Ενοποίηση Νόμων ΑΠΕ
  Ενοποίηση των διατάξεων του N.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους N.3734/2009, N.3851/2010, N.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων
   
>> N.3851/2010
  Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ΦΕΚ 85Α/4-6-2010
   
>> Ν.3734/2009
  Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 8Α/28-1-2009.
   
>> Ν.3468/2006
  Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ 129Α/29-6-2006
   
  Υπουργικές Αποφάσεις
 
  KYA 23615/651/Ε.103
  “Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)”, ΦΕΚ 1184Β/9-5-2014
   
  ΥΑΠΕ/Φ1/1288/9011
  "Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς", ΦΕΚ 1103B'/02-05-2013
   
  ΥΑΠΕ/Φ1/1289/9012
  "Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων", ΦΕΚ 1103B'/02-05-2013
   
  ΥΑ 3791/2013
  "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα ΑΠΕ", ΦΕΚ 104Β/24-1-2013
   
>> Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2300/οικ.16932 (ΦΕΚ Β΄ 2317)
  Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με την απόφαση Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.
   
>> Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2301/οικ.16933 (ΦΕΚ Β΄ 2317)
  Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/ 31.1.2012 (Β΄97) σχετικά με την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.
   
>> Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/οικ16934 (ΦΕΚ Β΄ 2317)
  Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.
   
>> Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2303/οικ.16935 (ΦΕΚ Β΄ 2317)
  Προσδιορισμός ποσοστού της εισφοράς υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του άρθρου 14 του ν.1730/1987, το οποίο αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν.2773/1999.
   
>> Υ.Α.Π.Ε./Φ1/14810
 

Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ΗΕ από χρήση ΑΠΕ και μέσω ΣΗΘΥΑ

   
>> Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2266
  Τροποποίηση Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΦΒ Συστημάτων & Τιμολόγηση Ηλεκτρικής ενέργειας από Σταθμούς ΑΠΕ
   
>> YA 9154/2011
  Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια", ΦΕΚ 583Β/14-4-2011
   
>> ΥΑ 24839/2010
  Εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης στα δίκτυα διανομής σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής”, ΦΕΚ 1901Β/3-12-2010
   
>> Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.27904
 

Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β΄ 694) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την Δ6/Φ1/οικ.15450/18.7.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1276) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για την Έγκριση Α΄ Φάσης του κατ’ άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3468/2006 Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών, ΦΕΚ 2143 Β 31.12.2010

   
>> ΑΥ/Φ1/οικ.19384
  Κατάργηση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθμ. Δ61/οικ.7037/24.03.2008,  ΦΕΚ 1674 Β 21.10.2010
   
>> YA 19598/2010
  Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”, ΦΕΚ 1630Β/11-10-2010
   
>> KΥA 18513/2010
  Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις”, ΦΕΚ 1557Β’/22-9-2010
   
>> ΥΑ 40158/2010
  Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές, ΦΕΚ 1556Β/22-9-2010
   
>> ΥΑ 36720/2010
  Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών και σε οικισμούς, ΦΕΚ 376/6-9-2010
   
>> ΚΥΑ 17149/2010
  Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει, πλην ηλιοθερμικών και υβριδικών σταθμών”, ΦΕΚ 1497Β/6-9-2010
   
>> Υ.Α. 29116/20.07.2009
 

Έγκριση ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1, 4 και 7 του από 24.5.1985 π.δ. (ΦΕΚ 270/τ.Δ΄/31.5.1985), καθώς και ειδικές αποστάσεις από τα όρια των οικισμών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 του ιδίου π.δ. και των διατάξεων του άρθρου 7 του από 24.4.1985 π.δ. (ΦΕΚ 181/τ.Δ΄/1985).

Όροι εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10KW στα δώματα και τις στέγες των κτιρίων.

   
>> ΚΥΑ 12323/2009
  Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων, ΦΕΚ 1079Β’/4-6-2009
   
>> ΚΥΑ 49828/2008
  Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού, ΦΕΚ 2464Β/3-12-2008
   
>> ΚΥΑ 104247/2006
  Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του N.1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του N.3010/2002” και ΚΥΑ 104248/2006, “Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθώς και συναφών μελετών περιβάλλοντος, έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)”, ΦΕΚ 663Β/26-5-2006
   
  Εγκύκλιοι
 
>> ΠΟΛ1216 (24-09-2013)
  "Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών σταθμών"
   
>> Εγκύκλιος YΑΠΕ/Φ1/οικ.28135 (27-12-2010)
  Διευκρινίσεις σχετικά με την προτεραιότητα εξέτασης αιτημάτων για τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου
   
>> Εγκύκλιος ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.26928 (16-12-2010)
  Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3851/2010 σχετικών με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των επαγγελματιών αγροτών
   
>> Εγκύκλιος 1078580/6637/491/B0014 (6-8-2009)
  Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3851/2010 σχετικών με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των επαγγελματιών αγροτών
   
  Διάφορα
 
>> Απόφαση ΡΑΕ Υπ' Αριθμ. 699/2012
  Χαρακτηρισμός της Πελοπονήσσου ως περιοχή με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ, διαπίστωση ορίων ασφαλούς απορρόφησης ισχύος ΑΠΕ στην περιοχή αυτή.
   
>> Απόφαση ΡΑΕ Υπ' Αριθμ. 698/2012
  Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011, για την περίοδο Αυγούστου 2012-Ιουνίου 2013
   
>> Απόφαση ΡΑΕ Υπ’ Αριθμ. 1291/2011
  Απόφαση ΡΑΕ για το περιθώριο Ανάπτυξης ΦΒ Σταθμών στην Εύβοια
   
>> Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ
   
>> Απόφαση ΡΑΕ Υπ’ Αριθμ. 1251/2010
 

Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Μη
Διασυνδεδεμένα Νησιά και από σταθμούς που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα
της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

   
  Υποδείγματα αιτήσεων προς τη ΔΕΗ για Φωτοβολταϊκά
 
>> Υπόδειγμα αίτησης σύνδεσης ΔΕΗ για ΦΒ σταθμούς ισχύος μικρότερης των 10 kWp
   
 
Σύνδεσμοι
  > Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής - ΥΠΕΚΑ
  > Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας - ΡΑΕ
  > Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ - ΛΑΓΗΕ
  > Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού - ΔΕΗ
  > European Joint Research Centre - JRC
  > Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ
  > Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών - ΣΕΦ
   


Τι είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα

Τα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) είναι συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο. Αποτελούνται απο ηλιακούς συλλέκτες (modules) οι οποίοι συγκεντρώνουν την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία και τη μετατρέπουν σε συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. Οι ηλιακοί συλλέκτες, διατεταγμένοι σε συστοιχίες, συνδέονται ανα ομάδες με αντιστροφείς οι οποίοι μετατρέπουν το συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα και το διοχετεύουν στο δίκτυο της ΔΕΗ (διασυνδεδεμένα συστήματα) ή με τη χρήση πρόσθετου εξοπλισμού το χρησιμοποιούν για αυτοκατανάλωση (αυτόνομα συστήματα).

Τα πιό διαδεδομένα είναι τα διασυνδεδεμένα (grid connected) συστήματα επειδή προσφέρουν ιδιαίτερα ελκυστικές οικονομικές αποδόσεις λόγω της υψηλής τιμής αγοράς του "καθαρού" ηλεκτρικού ρεύματος από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς με μακροχρόνια συμβόλαια.

Τα φωτοβολταικά εγκαθίστανται με χαρακτηριστική ευελιξία σε οικόπεδα, ταράτσες κτιρίων, προσόψεις, κεραμοσκεπές ή άλλες επικλινείς στέγες καθώς και σε ειδικές εφαρμογές όπως σε σκάφη αναψυχής, σε φωτεινές επιγραφές, σε φάρους κ.λ.π.

Επίσης χρησιμοποιούνται για την ηλεκτροδότηση απομακρυσμένων περιοχών, εξοχικών ή τουριστικών ακινήτων στα οποία είναι δύσκολη η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Επιστροφή

 

Πλεονεκτήματα

Ανανεώσιμη ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, η οποία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και είναι συμβατή με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σπουδαιότερων περιβαλλοντικών οργανώσεων
Τα Φ/Β συνεισφέρουν στη μερική απεξάρτηση του πλανήτη απο τα στερεά καύσιμα και τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες
Δεν παράγουν διοξείδιο του άνθρακα και δεν υπάγονται στο χρηματιστήριο ρύπων (πρωτόκολλο ΚΙΟΤΟ)
Τα Φ/Β προσφέρουν στους επιχειρηματίες - επενδυτές εξαιρετικές οικονομικές αποδόσεις με χαμηλό συστηματικό κίνδυνο
Η απόσβεση της επένδυσης είναι σύντομη και τα έσοδα εξασφαλισμένα για 20 χρόνια
Είναι εύκολη τεχνολογία στην εφαρμογή της και κατανοητή απο τους επιχειρηματίες και το τραπεζικό σύστημα
Η εμφάνιση των Φ/Β πανέλων δεν είναι αποτρεπτική αισθητικά με αποτέλεσμα να μην τελούν "υπό διωγμό" σε τουριστικές η κατοικήσιμες περιοχές
Συνεισφέρουν στην κάλυψη της υπερβάλλουσας ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες αιχμής
Ειδικότερα στην Ελλάδα, λόγω της υψηλής ηλιοφάνειας, η αποδοτικότητα των Φωτοβολταικών συλλεκτών όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος είναι υψηλότερη σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιστροφή

 


Διεθνής αγορά φωτοβολταϊκών

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φωτοβολταϊκών (European Photovoltaic Industry Association - EPIA) για το 2014, η διεθνής αγορά φωτοβολταϊκών έχει αναπτυχθεί με σημαντικούς ρυθμούς κατά την τελευταία δεκαετία, ακόμη και σε περιόδους κρίσεων και ως εκ τούτου τα φωτοβολταϊκά εξελίσσονται σε κύρια μορφή παραγωγής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το 2013, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών παγκοσμίως ανήλθε σε 138,9 Γιγαβάτ. Επίσης, το 2013 ήταν μια ακόμη χρονιά ρεκόρ για τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών με τουλάχιστον 38,4 Γιγαβάτ νέες εγκαταστάσεις παγκοσμίως. Σημαντικό γεγονός για το 2013 ήταν η ανάπτυξη των χωρών της Ασίας που για πρώτη φορά ξεπέρασαν σε ετήσιες εγκαταστάσεις την Ευρωπαϊκή Ένωση που, με εξαίρεση την Ελλάδα, παρουσίασε ελαφρά πτώση.

Η έκθεση της EPIA καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κέντρο βάρους της παγκόσμιας αγοράς φωτοβολταϊκών μετατοπίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως αποτέλεσμα πολιτικών που δημιουργούν αβεβαιότητα στους επενδυτές και στρέφεται κυρίως προς την Ασία. Χαρακτηριστική ήταν η επίδοση των ασιατικών χωρών το 2013. Συγκεκριμένα στην Κίνα καταγράφηκε η καλύτερη επίδοση με 11,8 Γιγαβάτ νέες εγκαταστάσεις ενώ στην Ιαπωνία το 2013 εγκαταστάθηκαν 6,9 Γιγαβάτ και στις ΗΠΑ 4,8 Γιγαβάτ.

Για μια πληρέστερη ενημέρωση στην Αγγλική γλώσσα, μπορείτε να κατεβάσετε την έκθεση της EPIA κάνοντας κλίκ εδώ.

Επιστροφή

 


Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η αγορά διασυνδεδεμένων Φ/Β συστημάτων ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2006 με την ψήφιση του Νόμου 3468/2006 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ο Νόμος αυτός άνοιξε το δρόμο για τις επενδύσεις Φ/Β και στη χώρα μας με την ενίσχυση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας απο Ανανεώσιμες Πηγές. Το ουσιαστικό βήμα γίνεται με την ψήφιση του νόμου 3851/2010 με τον οποίο απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών πάρκων καθώς και με την ΚΥΑ για την εφαρμογή φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες κτιρίων.

Μέχρι το 2006 κατασκευάζονταν κυρίως μικρού μεγέθους αυτόνομα συστήματα για την κάλυψη ερευνητικών σκοπών και οικιακών αναγκών ή ειδικών περιπτώσεων (φάροι, απομακρυσμένες περιοχές κ.λ.π.). Το 2007, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών, ήταν η πρώτη χρονιά στην οποία οι εγκαταστάσεις διασυνδεδεμένων συστημάτων ξεπέρασαν σε ισχύ τις εγκαταστάσεις αυτόνομων.

Στα τέλη του 2013 η συνολική εγκατεστημένη ισχύς διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα ανήλθε σε 2,58 Γιγαβάτ από τα οποία το 1,04 Γιγαβάτ εγκαταστάθηκε εντός του 2013.

Η παραπάνω εγκατεστημένη ισχύς αποτελείται κατά 2,2 Γιγαβάτ από φωτοβολταϊκά πάρκα και βιομηχανικές στέγες και κατά 0,38 Γιγαβάτ (380 Μεγαβάτ) από οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα.

Στην Ελλάδα λειτουργούν στις αρχές του 2014 περίπου 14.417 φωτοβολταϊκά πάρκα και βιομηχανικές στέγες και 41.217 οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα. Ταυτόχρονα, το 6,67% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της χώρας μας καλύπτεται από φωτοβολταϊκά.

Τα ποσοστά αυτά κατατάσσουν την Ελλάδα στη δεύτερη θέση διεθνώς σε ότι αφορά στη συμβολή των φωτοβολταϊκών στη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Το 2013, η Ελλάδα βρέθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά, στο top-10 της παγκόσμιας αγοράς σε ότι αφορά στη νέα ετήσια εγκατεστημένη ισχύ. Η επίδοση αυτή γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή, όταν δει κανείς την κατά κεφαλή εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών, κατηγορία στην οποία η Ελλάδα καταλαμβάνει την 4η θέση διεθνώς.

Για αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την αγορά φωτοβολταικών στην Ελλάδα το 2013 μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο με τα στατιστικά στοιχεία του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) κάνοντας κλικ εδώ.

Επιστροφή

 


Κίνητρα Αναπτυξιακού Νόμου

Το κόστος επένδυσης η τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης σε Φωτοβολταικούς σταθμούς οι οποίοι υπέβαλλαν εμπρόθεσμη αίτηση έως τις 29.01.2010, ενισχύεται απο τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004. Με βάση το Νόμο και τις τροποποιήσεις του τα Φ/Β ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 των επενδυτικών σχεδίων και η επιδότησή τους μπορεί να ανέλθει μέχρι το 40% του κόστους επένδυσης. Το ποσοστό αυτό ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση με ημερομηνία δημοσίευσης 5/07/2007 στην κατηγορία των οριζόντιων ενισχύσεων του άρθρου 4, παράγραφος 2.

Για τα έργα που δεν πρόλαβαν τις ως άνω προθεσμίες δεν προβλέπονται επιδοτήσεις.

Επιστροφή

 


Αμοιβές παραγόμενης κιλοβατώρας από Φωτοβολταϊκά

Οι τιμές αγοράς της παραγόμενης κιλοβατώρας (Feed-In-Tariff) από φωτοβολταϊκά υπολογίζονται πλέον με βάση την περίοδο διασύνδεσης κάθε έργου και καθορίζονται από το Νόμο 4254/2014 (ΦΕΚ 85 σελίδα 3) ως εξής:

  ΦΒ σε στέγες ΦΒ Πάρκα στο διασυνδεδεμένο σύστημα ΦΒ Πάρκα στα
μη-διασυνδεδεμένα νησιά
  P
<10kW
P<100kW 100kW<P
<500kW
500kW<P
<1MW
1MW<P
<5MW
P>5MW P<100kW 100kW<P

Περίοδος σύνδεσης

  ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ ΧΕ ΜΕ
                               
Πριν το 2009 -- -- 445 -- 390 -- 385 -- 385 -- 385 -- 480 -- 440
                               
Q1 2009 -- -- 440 -- 375 -- 365 -- 365 -- 365 -- 480 -- 380
Q2 2009 -- -- 435 -- 370 -- 345 -- 345 -- 325 -- 460 -- 370
Q3 2009 -- -- 430 -- 365 -- 325 -- 325 -- 315 -- 430 415 380
Q4 2009 -- -- 425 -- 350 -- 315 -- 300 400 300 -- 410 415 350
                               
Q1 2010 -- -- 400 -- 335 -- 315 -- 290 390 280 -- 385 415 330
Q2 2010 -- -- 380 -- 315 -- 315 400 285 390 270 500 370 410 310
Q3 2010 -- -- 365 -- 295 400 295 380 260 375 255 490 365 405 275
Q4 2010 -- -- 345 395 280 395 280 355 245 360 240 470 335 400 275
                               
Q1 2011 -- -- 335 390 270 375 260 340 235 335 225 455 330 360 245
Q2 2011 -- -- 320 375 260 365 250 330 225 320 220 440 315 360 245
Q3 2011 470 430 305 360 250 360 245 310 215 300 205 415 295 335 230
Q4 2011 470 405 285 330 230 325 225 290 200 280 190 390 280 305 210
                               
Q1 2012 415 375 265 305 215 295 205 260 180 260 180 365 265 280 195
Q2 2012 385 360 240 280 195 265 185 235 165 230 155 330 240 270 190
Q3 2012 340 360 225 265 185 250 175 215 150 210 145 305 220 260 180
Q4 2012 295 340 215 255 180 240 165 205 145 195 135 290 215 240 170
                               
Q1 2013 295 285 205 240 170 240 145 195 140 190 130 280 205 220 155
Q2 2013 270 270 195 185 160 185 145 185 140 180 130 270 195 185 150
Q3 2013 220 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Q4 2013 175 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 

Στον παραπάνω πίνακα οι συντομογραφίες σημαίνουν ΜΕ: Με Επιδότηση, ΧΕ: Χωρίς Επιδότηση, P: Ισχύς του έργου σε κιλοβάτ αιχμής, και Q1 έως Q4 τα 4 τρίμηνα κάθε έτους με βάση τα οποία γίνεται η αλλαγή της τιμής.

Εξαίρεση με βάση το νέονόμο αποτελούν τα "αγροτικά" φωτοβολταϊκά και κάποιες κατηγορίες για τις οποίες ο παραπάνω πίνακας δεν έχει εφαρμογή.

Για να κατεβάσετε το νόμο πατήστε εδώ.

Επιστροφή

 


Η επιλογή της γης
Ηλιοφάνεια και αποδοτικότητα Φ/Β στην Ελλάδα

Η επιλογή της γης και όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με αυτή, η "τοπογραφία" δηλαδή ενός Φωτοβολταικού Σταθμού είναι ένας απο τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν όχι μόνο την αποδοτικότητα της επένδυσης απο οικονομικής πλευράς αλλά και τους χρόνους και τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν για την υλοποίησή της.

Οι Φωτοβολταικοί σταθμοί έως 500 kWp χαρακτηρίζονται ως "μη οχλούσες δραστηριότητες". Συνεπώς επιτρέπεται η εγκατάστασή τους σε περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους καθώς και σε εκτός σχεδίου περιοχές.

7 χρήσιμες συμβουλές για την επιλογή του αγροτεμαχίου του ΦΒ σας έργου:

1
Το αγροτεμάχιό σας θα πρέπει να είναι ασκίαστο καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας
(θα πρέπει να προσεχθούν τυχόν σκιάσεις από γειτονικούς λόφους, κτίρια, ψηλά δέντρα και άλλα εμπόδια)
2
Να έχει αυτόνομη οδική πρόσβαση
(ασφαλτοστρωμένο δρόμο ή χωματόδρομο ο οποίος να εξυπηρετεί φορτηγό επικαθήμενο)
3
Να υπάρχουν κολόνες της ΔΕΗ δίπλα ή πολύ κοντά στο αγροτεμάχιο
(όχι πυλώνες Υψηλής Τάσης)
4
Η μεγάλη πλευρά του αγροτεμαχίου να "βλέπει" Νότο
(με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να εγκαταστήσετε περισσότερη ισχύ ανα στρέμμα)
5

Να μην εντάσσεται σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας ή σε προστατευόμενη περιοχή NATURA ή RAMSAR
(η αδειοδότησή του θα είναι εξαιρετικά πιο εύκολη και πιο γρήγορη)

6
Είναι καλύτερα να επιλεγεί αγροτεμάχιο χαμηλής εμπορικής αξίας
(σκεφθείτε ότι θα το δεσμεύσετε για τα επόμενα 20 χρόνια αποκλειστικά και μόνο για το ΦΒ έργο)
7
Συμβουλευθείτε τον ακόλουθο χάρτη αποδόσεων ΦΒ πριν απο την επιλογή της τοποθεσίας του έργου
(εκτός αν κατοικείτε σε περιοχή της Ελλάδας με πολύ υψηλή ηλιοφάνεια, απο οικονομικής πλευράς συνήθως συμφέρει να μισθώσετε ένα αγροτεμάχιο. Τα μισθώματα είναι χαμηλά και η διαφορά στις αποδόσεις είναι αξιοσημείωτη)
   

RENELUX Οδηγός φωτοβολταικών συστημάτων

Μπορείτε να ελέγξετε αν το ακίνητό σας ανήκει σε προστατευμένη περιοχή οικολογικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ή σε παραδοσιακό οικισμό κάνοντας κλίκ στους ακόλουθους συνδέσμους οι οποίοι αναφέρονται στο δικτυακό τόπο του εξειδικευμένου περιβαλλοντολόγου Γεώργιου Κ. Τσολάκη:

Εθνικοί Δρυμοί
Natura 2000 ΤΚΣ - Τόποι Κοινοτικής Σημασίας
Natura 2000 ΖΕΠ - Ζώνες Ειδικής Προστασίας
Natura 2000 ΤΚΣ + ΖΕΠ
Ramsar
Παραδοσιακοί οικισμοί
Αρχαιολογικοί χώροι

 

Ενδεικτικός πίνακας απαιτούμενων επιφανειών

Εγκατεστημένη
ισχύς
Χώρος εγκατάστασης
Απαιτούμενη επιφάνεια
(σταθερές βάσεις - βέλτιστη κλίση)
10 kWp
Επικλινής στέγη
Περίπου 80 τμ.
10 kWp
Επίπεδη οροφή (ταράτσα)
Περίπου 150 τμ.
100 kWp
Επίπεδη οροφή (ταράτσα)
Περίπου 1.500 τμ.
100 kWp
Αγροτεμάχιο
Έως 2.500 τμ.
500 kWp
Αγροτεμάχιο
Έως 10.000 τμ.

Η Renelux αναλαμβάνει τη διερεύνηση των συνθηκών αποδοτικότητας και σας υποστηρίζει στην επιλογή του κατάλληλου αγροτεμαχίου για τον Φ/Β σας σταθμό.

Επιστροφή

 


Η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού

Σε μια επένδυση η οποία έχει χρονικό ορίζοντα 20 έως 30 χρόνια, η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού (ηλιακοί συλλέκτες, αντιστροφείς, καλωδίωση, πρόσθετος εξοπλισμός κλπ.) είναι καθοριστικός παράγοντας για να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια λειτουργία και η αποδοτικότητα του Φωτοβολταϊκού σταθμού.

Η εταιρία μας συνεργάζεται με πιστοποιημένους κατασκευαστές διεθνούς κύρους, οι οποίοι εκτός απο εγγύηση προϊόντος παρέχουν και εγγύηση απόδοσης για 25 χρόνια. Τα προϊόντα των εργοστασίων αυτών παρουσιάζονται αναλυτικά στον τομέα Εξοπλισμός του δικτυακού μας τόπου στον οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε και να κατεβάσετε τεχνικές προδιαγραφές.

Γενικά θα πρέπει να λαμβάνονται υπ όψη τα εξής:

- Οι κατασκευαστές των προϊόντων να έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαική Ενωση ή σε χώρα στην οποία τηρούνται αυστηρές προδιαγραφές και γίνονται συχνοί έλεγχοι

- Τα προϊόντα να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά (EMC (ΕΝ), CE, κλπ.)

- Η ημερομηνία κατασκευής των ηλιακών συλλεκτών να είναι πρόσφατη διότι έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής η οποία αρχίζει απο την ημερομηνία κατασκευής τους

- Τα συστήματα στήριξης των συλλεκτών να είναι βαρέως τύπου και να διαθέτουν εγγύηση στατικής επάρκειας και πιστοποίηση TUV

- Στην επιλογή μεταξύ συλλεκτών μονοκρυσταλλικών (mono), πολυκρυσταλλικών (poly) ή άμορφου πυριτίου (thin film) ο επενδυτής θα πρέπει να γνωρίζει τη διαφορά χώρου που απαιτείται και να έχει κάνει τη σωστή επιλογή του οικοπέδου με βάση την τεχνολογία που θα εφαρμοστεί.

Επιστροφή

 


Μελέτες και διαδικασίες αδειοδότησης

Η ευκολία και ως εκ τούτου το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός Φωτοβολταικού έργου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό απο τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αδειοδότησή του και τη διασύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Με κριτήριο τις διαδικασίες αδειοδοτήσεων διακρίνουμε τρείς βασικές κατηγορίες (μεγέθη) Φωτοβολταϊκών επενδύσεων:

 
Ισχύς αιχμής
Χαρακτηριστικό
Οικιακά ΦΒ έργα
<= 10 kW
Μόνο σε στέγες κτιρίων, αφορολόγητα έσοδα, διάρκεια σύμβασης 25 έτη
Πολύ μικρά επενδυτικά ΦΒ έργα
10kW - 100kW
Εύκολες διαδικασίες αδειοδότησης, υψηλή ταρίφα
Μικρά επενδυτικά ΦΒ έργα
100kW - 500kW
Εξαιρούνται απο την Άδεια Παραγωγής και απαλλάσσονται από την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
Μεσαία επενδυτικά ΦΒ έργα
500kW - 1MW
Εξαιρούνται απο την Άδεια Παραγωγής
Μεγάλα επενδυτικά ΦΒ έργα
>=1 MW
Πλήρης διαδικασία αδειοδότησης

Οικιακά έργα (< 10 kWp)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
- Άδεια Παραγωγής - Σύμβαση συμψηφισμού με τη ΔΕΗ
- Άδεια Εγκατάστασης  
- Άδεια Λειτουργίας  
- Απόφαση Εξαίρεσης της ΡΑΕ  
- Άδεια Δόμησης  
- Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  
- Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας  

Πολύ μικρά επενδυτικά ΦΒ έργα (10 - 100 kWp) σε αγροτεμάχια

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
- Άδεια Παραγωγής - Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας
- Άδεια Εγκατάστασης - Απαλλαγή απο την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
- Άδεια Λειτουργίας - Σύμβαση Σύνδεσης με τη ΔΕΗ
- Άδεια Δόμησης - Σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με το ΔΕΣΜΗΕ (Διασυνδεδεμένο) ή τη ΔΕΗ (Μ-Δ-Νησιά)
- Απόφαση Εξαίρεσης ΡΑΕ  
- Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  

Πολύ μικρά επενδυτικά ΦΒ έργα (10 - 100 kWp) σε κτίρια

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
- Άδεια Παραγωγής - Σύμβαση Σύνδεσης με τη ΔΕΗ
- Άδεια Εγκατάστασης - Σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με το ΔΕΣΜΗΕ (Διασυνδεδεμένο) ή τη ΔΕΗ (Μ-Δ-Νησιά)
- Άδεια Λειτουργίας  
- Άδεια Δόμησης  
- Απόφαση Εξαίρεσης ΡΑΕ  
- Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  
- Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας  

Μικρά επενδυτικά ΦΒ έργα (100 - 500 kWp) σε αγροτεμάχια

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
- Άδεια Παραγωγής - Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας
- Άδεια Εγκατάστασης - Απαλλαγή απο την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
- Άδεια Λειτουργίας - Σύμβαση Σύνδεσης με τη ΔΕΗ
- Άδεια Δόμησης - Σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με το ΔΕΣΜΗΕ
- Απόφαση Εξαίρεσης ΡΑΕ  
- Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  

Μικρά επενδυτικά ΦΒ έργα (100 - 500 kWp) σε κτίρια

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
- Άδεια Παραγωγής - Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας
- Άδεια Εγκατάστασης - Σύμβαση Σύνδεσης με τη ΔΕΗ
- Άδεια Λειτουργίας - Σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικού ρεύματος με το ΔΕΣΜΗΕ
- Άδεια Δόμησης  
- Απόφαση Εξαίρεσης ΡΑΕ  
- Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  

Μεσαία Επενδυτικά ΦΒ έργα (500 - 1.000 kWp) σε αγροτεμάχια

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
- Άδεια Παραγωγής - Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας
- Άδεια Εγκατάστασης - Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
- Άδεια Λειτουργίας - Σύμβαση Σύνδεσης με τη ΔΕΗ
- Άδεια Δόμησης - Σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικού ρεύματος με το ΔΕΣΜΗΕ
- Απόφαση Εξαίρεσης ΡΑΕ  
   

Μεγάλα επενδυτικά ΦΒ έργα (> 1.000 kWp) σε αγροτεμάχια

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
  - Άδεια Παραγωγής
  - Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων**
  - Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας
  - Σύμβαση Σύνδεσης με τη ΔΕΗ
  - Σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικού ρεύματος με το ΔΕΣΜΗΕ
  - Άδεια Εγκατάστασης
  - Άδεια Λειτουργίας

** Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις σε κτίρια όπου δεν απαιτείται Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.

Έργα που εγκαθίστανται σε προστατευόμενες περιοχές ειδικού καθεστώτος (όπως οι περιοχές του δικτύου NATURA) απαιτούν ΕΠΟ και ειδική έγκριση απο την Εφορία Προϊστορικών Αρχαιοτήτων.

Επιστροφή

 


Κατασκευή και υποστήριξη

Η κατασκευή του Φ/Β σταθμού θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία τα οποία διαθέτουν πιστοποίηση. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα αναφορικά με τις εγγυήσεις απόδοσης του εξοπλισμού των εργοστασίων αυτών.

Η υποστήριξη του Φ/Β σταθμού είναι ένας καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας του έργου. Η Renelux δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα αυτό σας παρέχει ένα πλαίσιο υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- τη φύλαξη και τον καθαρισμό του εξοπλισμού του σταθμού
- την παρακολούθηση του σταθμού απο απόσταση
- προγραμματισμένη επέμβαση σε περίπτωση βλάβης
- περιοδικοί έλεγχοι απόδοσης & λειτουργίας και
- σύνταξη & υποβολή απαιτούμενων τακτικών αναφορών προς τους αρμόδιους φορείς

Επιστροφή

 


Χρηματοδότηση

Οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες έχουν διερευνήσει απο καιρού και κατανοήσει σε βάθος την οικονομική αποδοτικότητα των Φωτοβολταικών επενδύσεων σε συνδυασμό με τον χαμηλό συστηματικό κίνδυνο που εμπεριέχουν.

Η Renelux αναλαμβάνει την ενημέρωση και την αρχική σύσταση του πελάτη στην προτεινόμενη Τράπεζα η οποία είναι εξοικειωμένη με έργα Φ/Β για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της διαδικασίας χρηματοδότησης.

Επιστροφή

 


Ασφάλιση

Στην ελληνική αγορά πολλές ασφαλιστικές εταιρίες έχουν προσαρμόσει τις αναγκαίες καλύψεις χαρίζοντας στην επένδυσή σας επιπλέον ασφάλεια.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός οτι ασφαλίζεται η επένδυση έναντι παντός κινδύνου, ακόμη και κακόβουλης ενέργειας, καθώς επίσης και πιθανή απώλεια εσόδων προερχόμενη απο τους ασφαλιζόμενους κινδύνους.

Επιστροφή

 

 

Υπηρεσίες Εφαρμογές Εξοπλισμός
Εταιρικό προφίλ Υπηρεσίες Φωτοβολταϊκά πάρκα Ηλιακοί συλλέκτες
Ορόσημα Ανάπτυξη έργων Βιομηχανικές στέγες Μετατροπείς
Ανθρώπινο δυναμικό Σχεδιασμός - Προμήθεια - Κατασκευή Οικιακά συστήματα Βάσεις στήριξης
Οικονομικά στοιχεία

Συντήρηση & Υποστήριξη

Κυβερνητικές εφαρμογές Ηλεκτρικός εξοπλισμός
       
Έργα Επενδυτικές προτάσεις Οδηγός φωτοβολταϊκών Νέα
Επικοινωνία      
       
       
Web Site V4 | Copyright 2003 - 2014 Renelux Renewables LLC All rights reserved