R e n e w a b l e s
Facebook | Email | Είσοδος Μελών | Sitemap
 

 
Η Renelux παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την υλοποίηση φωτοβολταϊκών έργων "Με το Κλειδί στο Χέρι", αναλαμβάνοντας υπεύθυνα όλα τα στάδια της επένδυσης από την αρχική αξιολόγηση του χώρου εγκατάστασης και τη μελέτη σκοπιμότητας έως την αδειοδότηση, το σχεδιασμό, την προμήθεια του εξοπλισμού, την κατασκευή και την τεχνική υποστήριξη σε όλη την περίοδο λειτουργίας.
 
 
   
 • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης για την επιλογή του κατάλληλου χώρου εγκατάστασης με βάση το μικροκλίμα της περιοχής, την ηλιακή ακτινοβολία, τις συνθήκες σκίασης, τη "συνδεσιμότητα" του έργου με το δίκτυο της ΔΕΗ, την αξία της γης, τη συσσώρευση αιτήσεων στην περιοχή και άλλους παράγοντες που καθορίζουν τη δυνατότητα υλοποίησης και τη μελλοντική κερδοφορία του έργου
 • Εκτίμηση ενεργειακής απόδοσης & μελέτη βιωσιμότητας
     
  Ανάπτυξη & Αδειοδότηση (Project Development)
   
 • Τεχνική μελέτη έργου (επιλογή τεχνολογίας, χωροθέτηση, διαστασιολόγηση, ηλεκτρολογικό διάγραμμα, εκτίμηση ενεργειακής απόδοσης, business plan)
 • Προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση φακέλου στη ΡΑΕ για την έκδοση Άδειας Παραγωγής
 • Προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση φακέλου στη ΔΕΗ για τη διατύπωση των όρων σύνδεσης
 • Προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση φακέλων σε όλες τις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες (όπως ενδεικτικά οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, το δασαρχείο και η διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης)
 • Διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
 • Έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία
 • Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης
 • Υποβολή αιτήσεων για την υπογραφή σύμβασης σύνδεσης με τη ΔΕΗ και σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με το ΔΕΣΜΗΕ
 • Έκδοση Άδειας Λειτουργίας
     
Θ Σχεδιασμός - Προμήθεια - Κατασκευή (EPC)
   
 • Εκπόνηση Αναλυτικής Μελέτης Εφαρμογής
 • Προμήθεια πιστοποιημένου εξοπλισμού απευθείας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως
 • Κατασκευή έργου
  • Έργα Πολιτικού Μηχανικού
  • Εργασίες θεμελίωσης και συναρμολόγησης της ΦΒ εγκατάστασης
  • Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης γείωσης & του Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας
  • Κεντρικές εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης και Μέσης Τάσης
  • Μελέτη και εγκατάσταση συστήματος συναγερμού και τηλεμετρίας
 • Ρύθμιση, παραμετροποίηση και θέση του έργου σε λειτουργία (commissioning)
     
  Λειτουργία & Συντήρηση
   
 • Σύμβαση Συντήρησης και Υποστήριξης για όλη την περίοδο λειτουργίας του έργου
 • Επεκτάσεις προϊοντικών εγγυήσεων των κατασκευαστών του εξοπλισμού
 • Εγγύηση Ενεργειακής Απόδοσης (με βάση το Performance Ratio)
     
 
   
 • Εξαγορές φωτοβολταϊκών έργων από τo χαρτοφυλάκιο έτοιμων έργων προς πώληση της Renelux
 • Δημιουργία & διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του επενδυτή
 • Υπηρεσίες Τεχνικού, Οικονομικού & Νομικού Due Diligence
     
Υπηρεσίες Εφαρμογές Εξοπλισμός
Εταιρικό προφίλ Υπηρεσίες Φωτοβολταϊκά πάρκα Ηλιακοί συλλέκτες
Ορόσημα Ανάπτυξη έργων Βιομηχανικές στέγες Μετατροπείς
Ανθρώπινο δυναμικό Σχεδιασμός - Προμήθεια - Κατασκευή Οικιακά συστήματα Βάσεις στήριξης
Οικονομικά στοιχεία

Συντήρηση & Υποστήριξη

Κυβερνητικές εφαρμογές Ηλεκτρικός εξοπλισμός
       
Έργα Επενδυτικές προτάσεις Οδηγός φωτοβολταϊκών Νέα
Επικοινωνία      
       
       
Web Site V4 | Copyright 2003 - 2014 Renelux Renewables LLC All rights reserved