R e n e w a b l e s
Facebook | Email | Είσοδος Μελών | Sitemap
 

     
Ανάπτυξη & Τεχνική Αξιολόγηση
Φωτοβολταϊκών Έργων

 

Τα φωτοβολταϊκά έργα της Renelux σχεδιάζονται από τους εξειδικευμένους μηχανικούς της εταιρίας με βάση την τοπογραφία, το ενεργειακό δυναμικό και τις ιδιαιτερότητες κάθε τοποθεσίας, θέτοντας ισχυρά θεμέλια στην επένδυσή σας από την αρχή.

Αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία μας στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ευθύνη και αποτελεσματικότητα τις διαδικασίες επιταχύνοντας την αδειοδότηση των έργων που αναλαμβάνουμε.

Οι υπηρεσίες Ανάπτυξης & Τεχνικής Αξιολόγησης φωτοβολταϊκών έργων της Renelux περιλαμβάνουν τα εξής:

Αρχικός Σχεδιασμός Έργου

 • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης για την επιλογή του κατάλληλου χώρου εγκατάστασης με βάση το μικροκλίμα της περιοχής, την ηλιακή ακτινοβολία, τις συνθήκες σκίασης, τη "συνδεσιμότητα" του έργου με το δίκτυο της ΔΕΗ, την αξία της γης, τη συσσώρευση αιτήσεων στην περιοχή και άλλους παράγοντες που καθορίζουν τη δυνατότητα υλοποίησης και τη μελλοντική κερδοφορία του έργου
 • Εκτίμηση ενεργειακής απόδοσης & μελέτη βιωσιμότητας

Ανάπτυξη & Αδειοδότηση

 • Τεχνική μελέτη έργου (επιλογή τεχνολογίας, χωροθέτηση, διαστασιολόγηση, ηλεκτρολογικό διάγραμμα, εκτίμηση ενεργειακής απόδοσης, business plan)
 • Προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση φακέλου στη ΡΑΕ για την έκδοση Άδειας Παραγωγής
 • Προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση φακέλου στη ΔΕΗ για τη διατύπωση των όρων σύνδεσης
 • Προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση φακέλων σε όλες τις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες (όπως ενδεικτικά οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, το δασαρχείο και η διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης)
 • Διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
 • Έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία
 • Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης
 • Υποβολή αιτήσεων για την υπογραφή σύμβασης σύνδεσης με τη ΔΕΗ και σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με το ΔΕΣΜΗΕ
 • Έκδοση Άδειας Λειτουργίας

Τεχνικός Έλεγχος - Αξιολόγηση - Βελτίωση Απόδοσης

 • Επιτόπιος έλεγχος και αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε λειτουργία
 • Εκτίμηση ενεργειακού δυναμικού
 • Προτάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης καθώς και των τεχνικών χαρακτηριστικών και των υποδομών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
     
Υπηρεσίες Εφαρμογές Εξοπλισμός
Εταιρικό προφίλ Υπηρεσίες Φωτοβολταϊκά πάρκα Ηλιακοί συλλέκτες
Ορόσημα Ανάπτυξη έργων Βιομηχανικές στέγες Μετατροπείς
Ανθρώπινο δυναμικό Σχεδιασμός - Προμήθεια - Κατασκευή Οικιακά συστήματα Βάσεις στήριξης
Οικονομικά στοιχεία

Συντήρηση & Υποστήριξη

Κυβερνητικές εφαρμογές Ηλεκτρικός εξοπλισμός
       
Έργα Επενδυτικές προτάσεις Οδηγός φωτοβολταϊκών Νέα
Επικοινωνία      
       
       
Web Site V4 | Copyright 2003 - 2014 Renelux Renewables LLC All rights reserved