R e n e w a b l e s
Facebook | Email | Είσοδος Μελών | Sitemap
 

     

Μελέτη - Προμήθεια - Κατασκευή

 

 

Κάθε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση που παραδίδεται από τη Renelux είναι ένα έργο σύγχρονων προδιαγραφών με τις αυστηρότερες πιστοποιήσεις που προβλέπονται για έργα αυτής της κατηγορίας και πλήρεις εγγυήσεις απόδοσης και λειτουργίας.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα κύρια χαρακτηριστικά των εργασιών που αναλαμβάνει η Renelux στα πλαίσια του σχεδιασμού, της προμήθειας του εξοπλισμού και της κατασκευής φωτοβολταϊκών έργων "Με το Κλειδί στο Χέρι".

 

   

Μελέτη Εφαρμογής
 • Μελέτη και κατασκευή με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου EN 62446:2009
 • Πιστοποίηση από τον διαπιστευμένο φορέα TUV Austria Hellas

Ηλιακοί Συλλέκτες
 • Πολυκρυσταλλικοί και μονοκρυσταλλικοί συλλέκτες σύγχρονης τεχνολογίας με βαθμό efficiency έως και 20%
 • Πιστοποίηση IEC 61215 class II και IEC 61730 κατά TUV, CE, από τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές παγκοσμίως
 • Ασφαλιστική κάλυψη που περιλαμβάνει αποζημίωση απώλειας εσόδων λόγω κακής κατασκευής ή αστοχίας υλικού
>> Εξοπλισμός / Ηλιακοί συλλέκτες

Μετατροπείς
 • Κεντρικοί μετατροπείς και μετατροπείς στοιχειοσειράς, γερμανικής και αμερικανικής προέλευσης με το μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης της αγοράς.
 • 20-ετή συμβόλαια συντήρησης.
>> Εξοπλισμός / Μετατροπείς

Συστήματα Στήριξης

 • Σταθερές βάσεις στήριξης από αλουμίνιο και χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ.
 • Τρόποι θεμελίωσης: πασσαλόμπηξη, βίδα θεμελίωσης, μπετόμπηξη ή βάσεις σκυροδέματος ανάλογα με την τοπογραφία κάθε έργου και την εδαφολογική μελέτη
 • Πιστοποιητικό στατικής επάρκειας συστήματος στήριξης
>> Εξοπλισμός / Βάσεις στήριξης

Ηλεκτρικός Εξοπλισμός


 • Υποσταθμοί Μέσης και Χαμηλής Τάσης επώνυμων οίκων όπως η ABB και η Schneider Electric.
 • Ο οικίσκος αποτελείται από σκελετό μορφοσιδήρου και επένδυση από λαμαρίνα γαλβανισμένη.
 • Η πάκτωση – στερέωση του οικίσκου επι του εδάφους γίνεται σε βάση σκυροδέματος κατάλληλου σχεδιασμού και διαστάσεων με βάση τις ανάγκες λειτουργίας και αποχέτευσης της μονάδας.
 • Στον οικίσκο στεγάζονται, σε ξεχωριστά διαμερίσματα, ο μετασχηματιστής της μονάδας, τα πεδία Μέσης Τάσης και ο εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης με τα συστήματα τηλεμετρίας και το κέντρο ελέγχου του φωτοβολταϊκού σταθμού. 
 • Επίσης περιέχονται τα απαραίτητα μέσα προστασίας για κάθε γραμμή αναχώρησης προς τους inverters της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.
 • Οπλισμένα καλώδια τύπου SOLAR PV με γαλβανισμένα χαλύβδινα σύρματα και διπλή μόνωση, εσωτερικό και εξωτερικό μανδύα από υλικό PVC.
 • Περιλαμβάνονται τα καλώδια του τομέα DC (Solar PV cables) και του τομέα AC (καλώδια τύπου NYY).
 • Κατάλληλες διατομές για περιορισμό των απωλειών κάτω του 1%.
 • Κεντρικός πίνακας AC στεγανός επίτοιχος με διακόπτη ισχύος, αντικεραυνική προστασία και ρελέ διαφυγής.
 • Ημικεντρικοί πίνακες DC κατά περίπτωση, στεγανοί επίτοιχοι με ασφαλειοαποζεύκτες, κυλινδρικά φυσίγγια και αντικεραυνική προστασία.
 • Σωλήνες και σπιράλ βαρέως τύπου για την όδευση καλωδίων.
 • Μεταλλικές σχάρες γαλβανισμένες.
 • Εξωτερικό ΣΑΠ με βάση το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 62305-3 (Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1412)
 • Εσωτερικό ΣΑΠ βάσει Ευρωπαϊκής Τεχνικής Οδηγίας CENELEC TS-50539-12/2009.
>> Εξοπλισμός / Ηλεκτρικός εξοπλισμός

Τηλεμετρία & Επικοινωνία

 • Εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού για την παρακολούθηση των φυσικών συνθηκών λειτουργίας της μονάδας και τη μέτρηση του λόγου απόδοσης (Performance Ratio)
 • Σύστημα τηλεμετρίας υψηλής τεχνολογίας για την παρακολούθηση όλων των λειτουργιών της ΦΒ μονάδας από απόσταση

Συστήματα Συναγερμού
 • Συστήματα συναγερμού με περιστρεφόμενες κάμερες (high speed dome) και κέντρο συναγερμού, ραντάρ παρακολούθησης εγκαταστάσεων και οικίσκου, καλωδίωση και σύστημα παρακολούθησης από απόσταση

Περίφραξη
 • Η περίφραξη έχει ύψος 2,5 μέτρα από το έδαφος. Αποτελείται από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα ύψους 2 μέτρων και μεταλλικούς ορθοστάτες οι οποίοι είναι πάσσαλοι από γαλβανισμένους σωλήνες διαμέτρου Φ60 mm,  πάχους 1,5 mm,  ύψους 2,5 μέτρων με κεκλιμένη επέκταση 50cm.  Οι ορθοστάτες εκτείνονται ανά 2,5 μέτρα και στις γωνίες της περίφραξης τοποθετούνται αντηρίδες. Στο πάνω μέρος της περίφραξης θα τοποθετηθούν τρεις σειρές αγκαθωτό σύρμα γαλβανιζέ.
 • Η θύρα της περίφραξης είναι ανοίγματος τουλάχιστο 4μ για την εύκολη διέλευση βαρέων οχημάτων.
 • Οι ορθοστάτες της περίφραξης τοποθετούνται σε βάθος 50cm και πακτώνονται σε υποδοχές εντός του εδάφους, στις οποίες γίνεται έγχυση οπλισμένου σκυροδέματος.

Κατασκευή & Ενεργοποίηση Έργα Πολιτικού Μηχανικού
 • Εργασίες προετοιμασίας του εδάφους
 • Εκσκαφές και επιχώσεις χαντακιών όδευσης θεμελιακής γείωσης, καλωδίων & συναγερμού
 • Εργασίες θεμελίωσης βάσεων και οικίσκου
 • Θεμελίωση και εγκατάσταση οικίσκου 
 • Πάκτωση των βάσεων επι των βιδωτών θεμελίων, ρύθμιση κλίσης, ευθυγράμμιση και συναρμολόγηση των βάσεων στήριξης

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα

 • Εγκατάσταση συστήματος γείωσης
 • Ταξινόμηση (sorting), τοποθέτηση και σύνδεση ηλιακών συλλεκτών
 • Όδευση καλωδίων Χαμηλής Τάσης εντός προστατευτικών σωλήνων
 • Ρύθμιση, εγκατάσταση και σύνδεση αντιστροφέων
 • Τοποθέτηση και σύνδεση κατάλληλων ηλεκτρολογικών πινάκων Χαμηλής Τάσης
 • Εγκατάσταση συστήματος εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας
 • Εγκατάσταση υποσταθμών ΜΤ και ΧΤ με τα κατάλληλα μέσα προστασίας
 • Εργασίες σύνδεσης Μέσης Τάσης
 • Εργασίες προαπαιτούμενες για την τοποθέτηση του μετρητή της Δ.Ε.Η. (τοιχίο σκυροδέματος)
 • Εγκατάσταση συστημάτων επικοινωνίας και συστημάτων εποπτείας

Commissioning

 • Ενεργοποίηση της ηλεκτρικής σύνδεσης της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης
 • Παραμετροποίηση, ρύθμιση και έλεγχος καλής λειτουργίας
 • Θέση του έργου σε δοκιμαστική λειτουργία
 • Θέση του έργου σε κανονική λειτουργία

   
     
Υπηρεσίες Εφαρμογές Εξοπλισμός
Εταιρικό προφίλ Υπηρεσίες Φωτοβολταϊκά πάρκα Ηλιακοί συλλέκτες
Ορόσημα Ανάπτυξη έργων Βιομηχανικές στέγες Μετατροπείς
Ανθρώπινο δυναμικό Σχεδιασμός - Προμήθεια - Κατασκευή Οικιακά συστήματα Βάσεις στήριξης
Οικονομικά στοιχεία

Συντήρηση & Υποστήριξη

Κυβερνητικές εφαρμογές Ηλεκτρικός εξοπλισμός
       
Έργα Επενδυτικές προτάσεις Οδηγός φωτοβολταϊκών Νέα
Επικοινωνία      
       
       
Web Site V4 | Copyright 2003 - 2014 Renelux Renewables LLC All rights reserved