R e n e w a b l e s
Facebook | Email | Είσοδος Μελών | Sitemap
 

     
Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη

 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της κατασκευής και τη σύνδεση - ενεργοποίηση κάθε έργου στο ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ, η Renelux αναλαμβάνει τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη για όλη την περίοδο λειτουργίας του.

Τα προγράμματα συντήρησης της Renelux στοχεύουν στην πρόβλεψη, την πρόληψη και την αποκατάσταση της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου, προκειμένου να διασφαλίζεται η Εγγυημένη Διαθεσιμότητά του και ο Λόγος Απόδοσης (Performance Ratio) όπως ορίζεται στη σύμβαση Σχεδιασμού - Προμήθειας - Κατασκευής (EPC).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης, η Renelux παρακολουθεί τη λειτουργία του έργου ώστε σε περιπτώσεις αντικανονικής λειτουργίας, να εντοπίζει άμεσα το πρόβλημα και να προβαίνει έγκαιρα στις κατάλληλες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάστασή του.

Η Renelux επισκέπτεται το έργο σε τακτά χρονικά διαστήματα και τηρεί βιβλίο συντήρησης (maintenance log book) στο οποίο καταγράφονται λεπτομερώς όλες οι εργασίες τακτικής συντήρησης και αποκατάστασης που διενεργούν οι μηχανικοί της στο έργο. Επίσης, είναι υπεύθυνη για την αντικατάσταση των εξαρτημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, έχουν αναλωθεί ή απολεσθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης (με εξαίρεση τη φυσική φθορά ή την καταστροφή).

Στα προγράμματα συντήρησης της Renelux περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι ακόλουθες εργασίες:

 1. Προληπτική Συντήρηση

  1. Οπτικός έλεγχος
   Επισκέψεις μηχανικών της Renelux στο χώρο του έργου, σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και οπτικός έλεγχος του χώρου του έργου, της περίφραξης και της κατάστασης του εξοπλισμού προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν παραβιάσεις, ζημιές ή βλάβες. Ο οπτικός έλεγχος περιλαμβάνει τους ηλιακούς συλλέκτες, τα συστήματα στήριξης, τα καλώδια, τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, το μετεωρολογικό σταθμό και τα συστήματα ελέγχου, τηλεμετρίας και ασφαλείας του έργου. Επίσης περιλαμβάνει τα έργα Πολιτικού Μηχανικού.
  2. Εργασίες προληπτικής συντήρησης
   1. Ηλεκτρικές συνδέσεις.
   2. Μετατροπείς και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός.
   3. Μετεωρολογικός σταθμός, συστήματα ελέγχου, τηλεμετρίας και ασφαλείας.
   4. Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (έλεγχος αντιστάσεων, ασφαλειών, ρευμάτων και συνδέσεων).
   5. Έλεγχος συνδέσεων εγκατάστασης γείωσης.
  3. Λοιπές εργασίες
   1. Εργασίες αποκατάστασης βλαβών.
   2. Τήρηση αποθέματος ασφαλείας ανταλλακτικών.
   3. Αναφορές εργασιών.

 2. Ασφαλιστική κάλυψη έργου
  1. Πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης κατά παντός κινδύνου για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις από την Εθνική Ασφαλιστική, στο οποίο προβλέπεται αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος.
  2. Παρακολούθηση του φωτοβολταϊκού πάρκου από Κέντρο Λήψεως Σημάτων εταιρίας security με άμεση επέμβαση και ειδοποίηση της Αστυνομίας σε περίπτωση συμβάντος.
     
Υπηρεσίες Εφαρμογές Εξοπλισμός
Εταιρικό προφίλ Υπηρεσίες Φωτοβολταϊκά πάρκα Ηλιακοί συλλέκτες
Ορόσημα Ανάπτυξη έργων Βιομηχανικές στέγες Μετατροπείς
Ανθρώπινο δυναμικό Σχεδιασμός - Προμήθεια - Κατασκευή Οικιακά συστήματα Βάσεις στήριξης
Οικονομικά στοιχεία

Συντήρηση & Υποστήριξη

Κυβερνητικές εφαρμογές Ηλεκτρικός εξοπλισμός
       
Έργα Επενδυτικές προτάσεις Οδηγός φωτοβολταϊκών Νέα
Επικοινωνία      
       
       
Web Site V4 | Copyright 2003 - 2014 Renelux Renewables LLC All rights reserved